PLK S.A. Obiekt zarządzania ruchem kolejowym w Sosnowcu

Zgodnie z wytycznymi klienta wykonaliśmy na obiekcie zintegrowany system KD, SSWiN, BMS oraz CCTV. Zadaniem systemu kontroli dostępu jest sterowanie ruchem osobowym oraz kontrolowanie tego ruchu poprzez wybrane przejścia w obrębie obiektu.

Pracownicy dysponujący identyfikatorami (kartami zbliżeniowymi) mogą być uprawnieni do dostępu do dowolnych stref systemu w określonych przedziałach czasowych. Pracownicy zarządzający systemem kontroli dostępu mogą wydawać użytkownikom karty z określonym terminem ważności i dostępem do stref. W przypadku zgubienia karty przez pracownika, ważność karty zostaje anulowana.

Na obiekcie zostały zastosowanie, następujące kontrole wejść do pomieszczeń:

 • jednostronna, z przyciskiem wyjścia od strony chronionej,
 • dwustronną, z dwoma czytnikami kart zbliżeniowych po obu stronach kontrolowanego przejścia/wejścia.

 

Zastosowane rozwiązanie, w którym z jednej strony drzwi są otwierane przy pomocy czytników i kart zbliżeniowych, a z drugiej strony przy użyciu przycisku wyjścia i klamki lub pochwytu (gałki),przy wykorzystaniu dodatkowo czujek kontaktronowych, umożliwia pełne nadzorowanie stanu drzwi i wykrycie stanu forsowania. Drzwi kontrolowanych przejść blokowane są poprzez zastosowanie rygli elektromagnetycznych(rewersyjnych), umożliwiającymi dostęp do pomieszczeń w stanie bez-napięciowym. Awaryjne otwarcie drzwi np. w trakcie ewakuacji możliwe jest przy użyciu awaryjnego przycisku wyjścia ewakuacyjnego. Otworzenie bramy wjazdowej na obiekt jest możliwe przy użyciu karty dostępu lub przez operatora systemu. Operator systemu ma możliwość całkowitego zablokowania bramy wjazdowej (uniemożliwiającej otworzenie jej nawet przez osoby uprawnione), lub stałego otwarcia. Każdorazowe otwarcie bramy powoduje wyświetlenie obrazu z kamery obrotowej która odpowiednio ustawia się na bramę. Operator ma także możliwość zatrzymania otwierającej się bramy i zamknięcia jej, np. w przypadku stwierdzenia użycia karty przez niepowołaną osobę, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa obiektu. Zgodnie z wytycznymi inwestora zostały także skonfigurowane powiadomienia GSM w przypadku wejścia do pomieszczenia przy użyciu specjalnie do tego przygotowanych kart wydawanych dla serwisów zewnętrznych.

Na stacji roboczej operatora systemu i administratora została zaimplementowana wizualizacja całości systemu. Pozwala to nadzorować poszczególne przejścia, w tym również zablokowanie i odblokowanie drzwi. Wszystkie zdarzenia w systemie, takie jak dostęp przyznany lub nieprzyznany, forsowanie, przekroczenie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi itp., są sygnalizowane na stanowiskach operatorskich i wpisywane do rejestru zdarzeń.

System SSWiN służy do zabezpieczania pomieszczeń przed wtargnięciem osób niepowołanych. W okresie pracy dziennej obiektu zabezpieczenie za pomocą czujek jest ograniczone tylko do tego obszaru, gdzie nie ma stałej obecności osób. Na czas godzin pracy istnieje potrzeba blokowania sygnałów z czujek tak, aby naturalna w tym okresie obecność personelu nie powodowała alarmu. W nocy zasięg działania systemu SSWiN zostaje rozszerzony na cały obiekt, w celu jak najwcześniejszego wykrycia „intruza”. System SSWiN w poszczególnych strefach obiektu aktywowany jest domyślnie za pomocą harmonogramu. Istnieje także możliwość aktywowania/dezaktywowania strefy z poziomu wizualizacji na stacjach operatorskich, lub też z poziomu panelu dotykowego. Z poziomu panelu zgodnie z wytycznymi inwestora istnieje możliwość sprawdzenia stanu poszczególnych drzwi i okien w obiekcie (zamknięte/otwarte), podglądu temperatur i wilgotności we wskazanych pomieszczeniach, oraz przegląd zdarzeń związanych z naruszaniem aktywnej strefy systemu SSWiN. Po aktywowaniu wybranej strefy systemu SSWiN zostaje zablokowany dostęp do niej w celu uniknięcia wywołania fałszywych alarmów włamaniowych. Informacje o aktywowaniu/dezaktywowaniu systemu SSWiN w poszczególnych strefach jest wyświetlana na panelu dotykowym, oraz na stacjach roboczych. Dodatkowo zostaje wysłane powiadomienie GSM o tym zdarzeniu pod wskazane numery. W celu poprawnego wykrycia próby włamania system na bieżąco monitoruje stan czujników ruchu, zbicia szkła, oraz kontaktronów zamontowanych w drzwiach i oknach i odpowiednio interpretuje sygnały pochodzące od nich.

 

System SSWiN w wypadku wystąpienia próby włamania wykonuje następujące operacje:

 • na stacjach roboczych zostaje wyświetlone powiadomienie o zdarzeniu, oraz zostaje wyświetlony obraz z odpowiednich kamer,
 • wyświetlona zostaje informacja o włamaniu/napadzie,
 • system uruchamia odpowiednie sygnalizatory optyczne oraz akustyczne,
 • wysłane zostaje powiadomienie do odpowiednich osób za pomocą modułu GSM,
 • wysłane zostaje zgłoszenie do firmy zajmującej się ochroną fizyczną obiektu.

 

Podstawową funkcją systemu monitoringu BMS jest monitorowanie obszarów infrastruktury technicznej budynku (obiektu), a następnie przesłanie (przekazanie) w/w informacji do nadrzędnego zintegrowanego systemu. W ten sposób wszystkie wybrane (zadeklarowane) przez służby techniczne inwestora procesy zachodzące w obiekcie mają swoje odzwierciedlenie na tzw. grafikach BMS. Wdrożony system na obiekcie integruje w sobie systemy bezpieczeństwa, alarmu pożarowego, klimatyzacji oraz sieci elektroenergetycznej zasilającej.

Zgodnie z wymaganiami, parametrami (wielkościami) monitorowanymi obiektu są:

 • parametry środowiskowe (tj. temperatura, wilgotność),
 • parametry niezależne od czujników zainstalowanych wewnątrz szaf klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni,
 • parametry pracy wytwornic wody lodowej,
 • urządzenia klimatyzacji serwerowni, pomieszczeń technicznych oraz biurowych,
 • parametry sieci elektroenergetycznej zasilającej (sieci zewnętrznej),
 • sygnały z agregatów prądotwórczych; - sygnały pochodzące z UPS-ów,
 • sygnały alarmowe z centrali PPOŻ,
 • sygnały pochodzące z pozostałych urządzeń zainstalowanych na obiekcie, wchodzących w skład systemu BMS (np. nawilżacze, zawory, beczka z glikolem).

 

Wszystkie elementy monitorowane są wizualizowane na stacjach roboczych wyposażonych w oprogramowanie Continuum. Przekroczone wartości monitorowanych parametrów, kierowane są na stacje robocze, dodatkowo uruchamiany jest sygnalizator akustyczno-optyczny oraz wysyłane jest powiadomienie GSM do odpowiednich służb technicznych obiektu.

W odniesieniu do parametrów środowiskowych system na bieżąco monitoruje temperatury i poziom wilgotności odczytane z kilkunastu czujników rozmieszczonych na obiekcie. Monitorowany jest również stan taśmowych czujników zalania rozmieszczonych w najważniejszych pomieszczeniach obiektu. W przypadku przekroczenia wartości podanej przez inwestora wzbudzany jest sygnalizator akustyczno-optyczny, pojawia się komunikat o stanie alarmowym na stacjach roboczych oraz zostaje wysłane powiadomienie GSM do odpowiednich osób.

Dla urządzeń sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek (sieć zewnętrzna, agregaty prądotwórcze oraz UPS-y) został wykonany monitoring stanu pracy (otwarcie, zamknięcie wyłączników w rozdzielni głównej RG), parametrów linii zasilających (dla sieci i agregatów) oraz stanu poszczególnych UPS-ów.

W/w monitoring zrealizowany został poprzez wykorzystanie następujących elementów wchodzących w skład urządzeń sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek:

 • analizatorów parametrów pracy sieci zasilającej (dla sieci zewnętrznej oraz dla sieci z agregatów prądotwórczych),
 • panelu sterowania i kontroli pracy agregatu prądotwórczego,
 • styków NO/NC poszczególnych UPS-ów.

 

Z analizatorów sieci elektroenergetycznej odczytywane są wybrane informacje z dostępnej listy zmiennych możliwych do odczytania z urządzeń. Są to m.in. informacje o całkowitej mocy czynnej, biernej, pozornej, współczynniku mocy, napięciach międzyfazowych, średnich napięciach trójfazowych, chwilowych prądach fazowych, chwilowym prądzie trójfazowym. Wszystkie te informacje są odniesione do dwóch obwodów zasilających obiekt. Monitorowany jest także stan obwodów.

Z agregatów prądotwórczych odczytywany są m.in. takie parametry jak: stan pracy, poziom paliwa, prędkość obrotowa silnika, temperatura oleju smarującego, temperatura chłodziwa, napięcie baterii, współczynnik mocy. Zgodnie z zaleceniami inwestora, w celu sprawdzenia poprawności pracy agregatów prądotwórczych zostały wykonane harmonogramy, których zadaniem jest testowe uruchomienie agregatów, w zależności od pory roku. Możliwe jest również testowe uruchomienie agregatu z poziomu stacji roboczych przez operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia do tej czynności.

Z UPS-ów odczytywany jest stan poszczególnych styków NO/NC dający następujące informacje: załączony bypass, stan alarmowy, praca na bateriach.

W/w parametry przedstawione są na stacjach roboczych w postaci odpowiednich wizualizacji, natomiast stany alarmowe przesyłane są drogą GSM do odpowiednich osób.

System BMS monitoruje stan pracy klimatyzacji precyzyjnej zastosowanej w jednym z pomieszczeń technicznych obiektu. W celu pełnego zobrazowania pracy klimatyzacji precyzyjnej odczytywane są informacje ze sterowników kilkunastu klimatyzatorów precyzyjnych, wytwornic wody lodowej oraz pozostałych elementów wchodzących w skład systemu: nawilżaczy, zbiornika glikolu, przepływomierzy, zaworów, pomp. Podobnie jak w przypadku monitoringu sieci elektroenergetycznej, monitorowanych jest kilkadziesiąt wskazanych przez inwestora informacji dotyczących pracy systemu, np. temperatury, alarmy chłodzenia, informacje o przepływie czynnika chłodzącego, prędkości obrotowe wentylatorów czy też stan pracy klimatyzatorów, wytwornic wody lodowej, nawilżaczy.

Oprócz monitorowania klimatyzacji precyzyjnej, na obiekcie monitorowany i nadzorowany jest także stan klimatyzacji w każdym z pomieszczeń. Oprócz odczytów temperatur z niezależnych czujników, odczytywane są także dane dotyczące temperatury z poszczególnych klimatyzatorów. Monitorowany jest także stan ich pracy. Zgodnie z wytycznymi inwestora wykonane zostały harmonogramy, których zadaniem jest bieżące monitorowanie pracy klimatyzacji. W przypadku pomieszczeń infrastruktury technicznej ma to na celu niedopuszczenie do przypadkowego wyłączenia klimatyzacji lub zwiększenia wartości temperatury zadanej. W przypadku pomieszczeń biurowych harmonogram ma na celu regulację temperatury odpowiednio wcześnie przed przyjściem pracowników, oraz wyłączenie klimatyzatorów po godzinach pracy.

Kolejnym systemem, którego parametry są monitorowane jest system PPOŻ. Każdy alarm pochodzący z centrali PPOŻ wysyłany jest na stacje robocze i przedstawiony na odpowiednich wizualizacjach. Odczytywane są takie informacje jak: alarm I i II stopnia, wyzwolenie gazu, stan klap odciążających, przewietrzających, wywiewnych oraz nawiewnych. Podobnie jak w poprzednich przypadkach również alarmy pożarowe wysyłane są drogą GSM pod wskazane numery.

Jak już zostało wspomniane, wszystkie najważniejsze alarmy pochodzące z systemu zostają przedstawione na wizualizacjach, oraz wysyłane drogą GSM. Zastosowany na obiekcie moduł pozwala wysyłać powiadomienia o dowolnej treści pod zdefiniowane numery. Zgodnie z wytycznymi inwestora zostały opracowane wizualizacje na których przedstawione są pola z wyborem powiadomienia i osoby do której takie powiadomienie powinno zostać wysłane.

Ostatnim elementem całości systemu jest CCTV. W jego skład wchodzą kamery wewnętrzne, zewnętrzne stacjonarne oraz obrotowe. Dzięki integracji z systemem nadrzędnym, na stacjach roboczych zawierających oprogramowanie zarządzające Continuum wyświetlany jest obraz z odpowiednich kamer przy różnych zdarzeniach alarmowych. Wyświetlane są także informacje o zaniku wizji z poszczególnych kamer.

Wdrożony system, jest systemem bardzo elastycznym pozwalającym na bezproblemową rozbudowę o kolejne urządzenia.